சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
நெருப்பு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 61 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 118 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 126 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 209 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 237 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 330 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 374 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 3 : 23 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

நெருப்பு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 8 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அக்கினிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 3 : 23 : 01
2. அனிலசகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 374 : 04 : 01
3. உதகவன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 118 : 02 : 01
4. கச்சுருசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 61 : 03 : 01
5. கிருபீடயோனிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 237 : 04 : 03
6. சாதவேதாசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 126 : 01 : 01
7. செழுமறைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 330 : 01 : 03
8. தூமகேதனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 209 : 02 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333