சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அரசன் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 17 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 24 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 165 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 229 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 251 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 280 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 358 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 56 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

அரசன் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 8 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. கொற்றவன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 358 : 04 : 03
2. நரபாலன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 251 : 04 : 03
3. நிருபன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 280 : 01 : 03
4. பயாபகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 229 : 04 : 03
5. மகீபதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 24 : 02 : 03
6. மகாராசன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 56 : 01
7. வாகுசன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 17 : 01 : 01
8. வேந்துசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 165 : 03 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333