சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
பன்றி என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 129 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 132 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 133 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 196 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 333 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 334 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 336 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 35 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

பன்றி என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 8 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஏனம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 35 : 01
2. கேழல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 333 : 01 : 03
3. பீதகந்தம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 132 : 02 : 03
4. பூதாரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 133 : 04 : 03
5. போத்திரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 129 : 03 : 03
6. போழ்முகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 336 : 02 : 03
7. மைம்மாசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 196 : 04 : 01
8. மோழல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 334 : 04 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333