சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
பாம்பு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 11 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 21 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 71 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 78 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 85 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 101 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 118 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 160 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 212 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 223 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 236 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 257 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 261 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 267 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 277 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 313 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 37 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 64 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 17 : 55 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

பாம்பு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 19 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அகடூரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 11 : 01 : 01
2. அரவம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 37 : 01
3. அரவுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 261 : 04 : 03
4. கட்செவிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 85 : 01 : 03
5. காகோதரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 21 : 03 : 03
6. காத்திரவேயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 118 : 04 : 03
7. கூடபாதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 78 : 01 : 03
8. சர்ப்பம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 64 : 01
9. சருப்பம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 257 : 02 : 03
10. சிம்மதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 212 : 04 : 03
11. சிருதரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 236 : 01 : 01
12. தந்தசூகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 160 : 01 : 03
13. நாகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 17 : 55 : 01
14. பணதரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 101 : 01 : 01
15. பவனாசனம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 313 : 04 : 01
16. புயகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 223 : 04 : 01
17. மிரதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 267 : 02 : 01
18. வஞ்சவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 71 : 01 : 01
19. வராளம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 277 : 04 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333