சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
புதல்வி என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 139 : 01 : 01 தலைச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 161 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 66 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 67 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 13 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

புதல்வி என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 5 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. குமரிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 66 : 01
2. குமாரிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 67 : 01
3. நந்தனிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 161 : 04 : 03
4. புத்திரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 139 : 01 : 02
5. புத்திரிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 13 : 01
6. மகள்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 139 : 01 : 02

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333