சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
பூமி என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 4 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 24 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 42 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 46 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 53 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 55 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 79 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 82 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 125 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 163 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 170 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 238 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 244 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 250 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 295 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 311 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 316 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 316 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 31 : 01 தலைச் சொல்

பூமி என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 20 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அகலிடம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 24 : 01 : 03
2. அவனிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 311 : 01 : 01
3. இடவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 82 : 04 : 01
4. உலகுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 31 : 03
5. கந்தமாதிருசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 163 : 03 : 03
6. காசினிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 42 : 01 : 01
7. ஞாலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 295 : 02 : 03
8. தாரணிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 238 : 04 : 03
9. நிலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 31 : 02
10. பிருதிவிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 244 : 04 : 03
11. புடவிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 79 : 03 : 01
12. புவனிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 316 : 04 : 03
13. புவிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 316 : 04 : 01
14. மகிதலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 4 : 04 : 01
15. மிருதைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 250 : 04 : 03
16. மேதினிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 125 : 01 : 01
17. வசுந்தரைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 55 : 03 : 01
18. வசுமதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 46 : 01 : 01
19. விசுவகந்தைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 53 : 04 : 01
20. விபுலைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 170 : 04 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333