சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
பெருமை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 7 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 68 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 83 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 214 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 220 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 336 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 24 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 60 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

பெருமை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 9 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. கம்பீரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 02 : 01
2. சகருவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 7 : 01 : 03
3. பஞ்சூகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 68 : 02 : 03
4. பிரபாவம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 24 : 01
5. பேழ்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 336 : 01 : 03
6. மகிமைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 60 : 01
7. மாட்சிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 83 : 03 : 03
8. வியத்திகைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 220 : 02 : 01
9. வியன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 214 : 03 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333