சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
பொய் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 41 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 98 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 122 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 150 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 150 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 268 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 288 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 335 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 363 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 4 : 38 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 05 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 53 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

பொய் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 12 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அசத்தியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 41 : 01 : 01
2. அதிசந்தானம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 122 : 01 : 03
3. அநிருதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 4 : 38 : 01
4. அனுத்தம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 363 : 03 : 01
5. அபத்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 05 : 01
6. ஆபாசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 53 : 01
7. கழுத்தல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 335 : 01 : 03
8. தத்திகாரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 150 : 04 : 01
9. பெட்டுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 98 : 04 : 01
10. மித்தியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 150 : 02 : 03
11. மிருடோத்தியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 268 : 03 : 03
12. வலக்காரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 288 : 03 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333