சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
பொருள் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 262 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 40 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 41 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 31 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 15 : 57 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 15 : 58 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 48 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 48 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 15 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 24 : 05 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 24 : 06 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

பொருள் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 12 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அர்த்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 41 : 01
2. அருத்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 40 : 01
3. ஆஸ்திவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 31 : 01
4. தநம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 57 : 01
5. தனம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 58 : 01
6. திரப்பியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 262 : 04 : 03
7. திரவியம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 48 : 01
8. நிதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 01 : 01
9. பதார்த்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 48 : 01
10. வஸ்துவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 15 : 01
11. விடயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 24 : 05 : 01
12. விஷயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 24 : 06 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333