சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
மலை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 62 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 98 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 143 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 149 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 192 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 203 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 246 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 297 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 308 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 353 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 375 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 53 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 62 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 15 : 20 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 15 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 16 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

மலை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 16 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. கல்லகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 308 : 02 : 01
2. குட்டரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 98 : 01 : 03
3. குதரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 143 : 02 : 03
4. குன்றம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 375 : 04 : 03
5. சயிலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 53 : 01
6. சிகரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 62 : 01
7. சிமிலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 203 : 04 : 01
8. சிலோச்சயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 297 : 03 : 03
9. சைலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 20 : 01
10. நிச்சாலங்கம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 62 : 03 : 01
11. பர்வதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 16 : 01
12. பருப்பதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 246 : 02 : 01
13. பருவதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 15 : 01
14. பூத்திரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 149 : 02 : 01
15. பூமித்திரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 192 : 03 : 01
16. வெற்புசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 353 : 02 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333