சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
மனைவி என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 102 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 133 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 255 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 266 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 309 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 334 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 363 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 45 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 46 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

மனைவி என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 8 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. இல்லவள்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 309 : 03 : 01
2. பாரியாவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 45 : 01
3. பாரியைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 266 : 02 : 01
4. பாரியைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 46 : 01
5. மணமகள்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 102 : 03 : 01
6. மனைக்கிழத்திசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 363 : 02 : 01
7. வதுகைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 133 : 03 : 03
8. வாழ்க்கைத் துணைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 334 : 03 : 03
9. விருந்தனைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 255 : 04 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333