சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
கருடன் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 85 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 92 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 145 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 145 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 208 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 243 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 285 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 298 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 306 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 312 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 341 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 374 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 384 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 07 : 01 தலைச் சொல்

கருடன் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 13 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அருணாக்கிரசன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 243 : 01 : 01
2. இமையில்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 208 : 04 : 01
3. உரகாரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 285 : 02 : 03
4. உவணன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 312 : 01 : 01
5. கலுழன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 298 : 04 : 01
6. கலுழன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 07 : 02
7. சிதானன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 145 : 01 : 01
8. சுதாகிருதுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 145 : 02 : 01
9. தட்சாயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 85 : 02 : 03
10. தாட்சன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 92 : 03 : 03
11. பன்னகாசனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 384 : 03 : 01
12. புள்ளரசுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 341 : 03 : 03
13. மாலூர்திசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 306 : 01 : 01
14. வைனதேயன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 374 : 02 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333