சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
மிகுதி என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 174 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 279 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 285 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 300 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 4 : 09 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 4 : 26 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 30 : 06 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 30 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 57 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 22 : 56 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

மிகுதி என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அத்தியந்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 4 : 26 : 01
2. அதிகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 4 : 09 : 01
3. உக்கிரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 30 : 01
4. ஏராளம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 285 : 04 : 03
5. சாலசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 300 : 01 : 03
6. சுபிஷம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 174 : 03 : 01
7. பிரசுரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 279 : 04 : 03
8. பிரமாதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 30 : 01
9. மகாவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 57 : 01
10. யதேஷ்டம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 22 : 56 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333