சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அழகு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 55 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 67 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 71 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 157 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 157 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 166 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 311 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 330 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 333 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 370 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 4 : 56 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 48 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 06 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 08 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 25 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 26 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 69 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 14 : 59 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 15 : 37 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 16 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
21. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 17 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
22. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 59 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

அழகு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 21 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அந்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 4 : 56 : 01
2. அபிராமம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 166 : 04 : 03
3. அலங்காரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 48 : 01
4. இலக்குமிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 06 : 01
5. இலட்சணம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 08 : 01
6. எவ்வநம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 25 : 01
7. கவின்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 311 : 02 : 01
8. குழகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 330 : 03 : 01
9. குழகுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 333 : 04 : 03
10. சிங்காரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 69 : 01
11. சுந்தரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 157 : 01 : 03
12. சுந்தரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 14 : 59 : 01
13. சௌந்தரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 37 : 01
14. பந்துரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 157 : 04 : 03
15. மஞ்சிமம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 71 : 04 : 03
16. மஞ்சுளம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 67 : 04 : 03
17. முச்சட்டைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 55 : 04 : 03
18. யௌவநம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 26 : 01
19. வண்ணம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 16 : 01
20. வனப்புசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 370 : 04 : 01
21. வர்ணம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 17 : 01
22. வாமம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 59 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333