சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
முகில் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 41 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 128 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 199 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 201 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 213 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 227 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 298 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 32 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 22 : 47 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

முகில் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 9 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அம்புவாகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 213 : 01 : 01
2. அம்போதரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 201 : 04 : 03
3. காளம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 32 : 01
4. சலதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 298 : 03 : 01
5. தூமயோனிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 199 : 03 : 01
6. பயோதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 227 : 01 : 01
7. பாதோதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 128 : 04 : 03
8. மேகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 22 : 47 : 01
9. விசித்திரதேகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 41 : 02 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333