சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
முயற்சி என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 220 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 279 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 56 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 48 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 36 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 37 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 41 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 43 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 22 : 57 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

முயற்சி என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 9 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆயத்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 56 : 01
2. இயற்றிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 220 : 04 : 01
3. உத்தியோகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 49 : 01
4. குரணம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 279 : 03 : 03
5. பிரயத்தனம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 36 : 01
6. பிரயாசைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 37 : 01
7. பிரவர்த்திவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 41 : 01
8. பிரவேசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 43 : 01
9. யத்தனம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 22 : 57 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333