சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அழிவு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 36 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 260 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 11 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 12 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 10 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 11 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 53 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 17 : 56 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 16 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

அழிவு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 9 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அபாயகரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 12 : 01
2. அபாயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 11 : 01
3. இலயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 10 : 01
4. கிலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 53 : 01
5. சங்காரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 36 : 02 : 01
6. நாசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 17 : 56 : 01
7. நிருமூலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 16 : 01
8. புரஞ்சனிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 260 : 04 : 03
9. லயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 11 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333