சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
மேன்மை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 7 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 26 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 59 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 81 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 305 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 355 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 41 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 32 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 44 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 50 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 36 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 14 : 26 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 58 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 55 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 57 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 60 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 34 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 78 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

மேன்மை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 17 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆதிக்கம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 41 : 01
2. உக்கிருட்டம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 26 : 01 : 01
3. உசிதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 32 : 01
4. உத்தமம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 44 : 01
5. உந்நதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 50 : 01
6. உற்கிருஷ்டம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 355 : 01 : 03
7. கியாதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 36 : 01
8. சிலாக்கியம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 14 : 26 : 01
9. திவ்வியம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 58 : 01
10. துல்லிபம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 305 : 04 : 03
11. நெடுந்தகைமைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 81 : 01 : 01
12. மகத்துவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 7 : 04 : 03
13. மகத்துவம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 55 : 01
14. மகாவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 57 : 01
15. மகிமைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 60 : 01
16. வரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 34 : 01
17. விசிட்டம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 59 : 03 : 03
18. விசேடம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 78 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333