சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
யானை என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 3 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 13 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 20 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 37 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 45 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 91 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 115 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 132 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 134 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 158 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 196 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 210 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 235 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 253 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 277 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 283 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 286 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 309 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 315 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 337 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
21. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 347 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
22. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 350 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
23. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 10 : 61 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
24. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 15 : 05 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

யானை என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 24 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. இரணமத்தம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 253 : 01 : 03
2. எறும்பிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 347 : 03 : 01
3. கடிவைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 91 : 03 : 01
4. கராசலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 235 : 02 : 03
5. கறையடிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 350 : 04 : 01
6. குஞ்சரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 10 : 61 : 01
7. கைமலைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 210 : 04 : 03
8. கைமாசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 196 : 02 : 03
9. சூசிகாதரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 45 : 01 : 03
10. சூசிகைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 05 : 01
11. சூர்ப்பகன்னம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 286 : 01 : 01
12. தீர்க்கவத்திரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 283 : 02 : 03
13. துவிபம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 315 : 02 : 01
14. நகசம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 13 : 03 : 01
15. நகரசம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 20 : 02 : 01
16. புகர்முகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 3 : 03 : 01
17. புண்டரகேலிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 115 : 02 : 01
18. பொங்கடிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 37 : 01 : 01
19. மதவிருந்தம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 134 : 04 : 01
20. மதாவளம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 132 : 04 : 03
21. மந்தமாசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 158 : 01 : 01
22. மருண்மாசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 277 : 01 : 03
23. வல்விலங்குசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 309 : 04 : 03
24. வழுவைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 337 : 04 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333