சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
வண்டு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 11 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 69 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 100 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 145 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 148 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 198 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 263 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 284 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 343 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 349 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 69 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

வண்டு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அராபதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 284 : 02 : 01
2. அறுகால்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 349 : 04 : 03
3. சஞ்சரிகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 69 : 01 : 01
4. சட்பதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 100 : 03 : 01
5. சதாபுயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 145 : 03 : 01
6. சாளிகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 343 : 04 : 01
7. சூதவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 148 : 04 : 03
8. ஞிமிறுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 11 : 03 : 03
9. ஞிமிறுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 198 : 04 : 01
10. பிரமரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 263 : 02 : 01
11. மதுகரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 69 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333