சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
வணக்கம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 185 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 199 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 61 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 56 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 71 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 72 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 17 : 45 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 27 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 25 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 24 : 19 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

வணக்கம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. உபாசனைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 61 : 01
2. உபாசிதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 185 : 03 : 03
3. சம்மானனம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 199 : 02 : 03
4. சரணம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 56 : 01
5. துதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 71 : 01
6. நமஸ்காரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 17 : 45 : 01
7. பூசைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 27 : 01
8. வந்தனம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 25 : 01
9. விநயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 24 : 19 : 01
10. ஸ்துதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 72 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333