சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அறிவு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 63 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 64 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 154 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 178 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 259 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 276 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 314 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 32 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 15 : 42 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 11 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 79 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 80 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 24 : 19 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 24 : 50 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

அறிவு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 14 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அவகதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 314 : 03 : 03
2. இதரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 32 : 01
3. உச்சலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 63 : 01 : 01
4. கிஞம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 64 : 03 : 01
5. ஞானம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 42 : 01
6. பிரக்கியாதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 259 : 03 : 01
7. பிரஞ்ஞம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 276 : 02 : 03
8. புத்திவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 11 : 01
9. விச்சைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 79 : 01
10. வித்தியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 154 : 01 : 01
11. வித்தைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 80 : 01
12. விநயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 24 : 19 : 01
13. விபசியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 178 : 03 : 01
14. விவேகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 24 : 50 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333