சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
விருப்பம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 21 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 36 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 76 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 122 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 154 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 187 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 21 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 29 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 23 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 27 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 28 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 28 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 32 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 55 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 22 : 49 : 05 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 22 : 55 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 50 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 54 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

விருப்பம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 17 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அபிலாசம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 187 : 04 : 03
2. அபேட்சைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 21 : 01
3. ஆசைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 29 : 01
4. இச்சைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 23 : 01
5. இட்டம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 27 : 01
6. இஷ்டம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 28 : 01
7. ஈடணம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 28 : 01
8. ஏடணைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 76 : 02 : 01
9. ஏடணைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 32 : 01
10. காங்கிசைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 36 : 03 : 03
11. குதுகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 154 : 03 : 03
12. குதூகலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 122 : 04 : 03
13. தோகலம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 21 : 02 : 03
14. பிரியம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 55 : 01
15. மோகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 22 : 49 : 01
16. யதேச்சைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 22 : 55 : 01
17. வாஞ்சைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 50 : 01
18. வாத்சல்யம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 54 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333