சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அன்பு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 54 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 23 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 54 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 27 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 28 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 30 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 31 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 62 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 63 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 14 : 13 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 05 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 06 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 41 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 54 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 18 : 55 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 28 : 05 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 55 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 56 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 54 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
21. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 61 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

அன்பு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 21 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆசாபாசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 23 : 01
2. ஆப்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 54 : 01
3. இட்டம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 27 : 01
4. இதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 30 : 01
5. இதயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 63 : 01
6. இருதயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 62 : 01
7. இஷ்டம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 28 : 01
8. சிரத்தைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 14 : 13 : 01
9. தயவுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 04 : 01
10. தயாவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 05 : 01
11. தயைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 06 : 01
12. நேசம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 54 : 04 : 01
13. பக்திவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 55 : 01
14. பட்சம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 41 : 01
15. பத்திவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 18 : 54 : 01
16. பாசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 28 : 01
17. பிரீதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 56 : 01
18. பிரியம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 55 : 01
19. வாத்சல்யம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 54 : 01
20. வாரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 61 : 01
21. ஹிதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 31 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333