சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
சூரியன் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 2 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 26 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 66 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 75 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 89 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 111 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 116 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 121 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 122 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 155 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 174 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 201 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 202 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 215 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 244 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 263 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 283 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 293 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 301 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 313 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
21. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 316 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
22. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 325 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
23. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 342 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
24. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 355 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
25. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 363 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
26. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 369 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
27. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 385 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
28. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 15 : 08 : 01 தலைச் சொல்

சூரியன் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 34 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அஞ்சிட்டன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 66 : 02 : 03
2. அண்டயோனிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 111 : 04 : 03
3. அனலிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 369 : 01 : 03
4. ஆதபன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 121 : 01 : 01
5. ஆயிரங்கதிரோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 215 : 01 : 03
6. உடுப்பகைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 75 : 03 : 01
7. என்றூழ்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 08 : 06
8. எல்லோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 293 : 03 : 03
9. எல்லோன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 08 : 08
10. ஒற்றையாழித்தேரோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 355 : 01 : 01
11. ஒளியோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 342 : 04 : 01
12. கதிரவன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 122 : 02 : 03
13. கதிரவன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 08 : 04
14. கனலிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 08 : 07
15. கிரணமாலிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 244 : 02 : 03
16. சகசட்சுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 26 : 02 : 03
17. சவிதாசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 316 : 03 : 01
18. சுடரோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 89 : 04 : 03
19. சுரோத்தமன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 283 : 01 : 03
20. ஞாயிறுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 08 : 02
21. தபன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 174 : 04 : 01
22. தாமநிதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 202 : 02 : 01
23. தினகரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 385 : 01 : 03
24. திமிராரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 201 : 02 : 03
25. திவாமணிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 325 : 02 : 01
26. துலாதரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 301 : 01 : 03
27. பகலவன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 08 : 03
28. பகலோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 2 : 03 : 03
29. பனிப்பகைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 363 : 01 : 01
30. பரிதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 08 : 05
31. பாநேமிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 155 : 03 : 01
32. மார்த்தாண்டன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 263 : 01 : 03
33. விண்மணிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 116 : 03 : 01
34. விவசுதன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 313 : 01 : 03
35. வெய்யோன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 08 : 10
36. வெயிலோன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 08 : 09

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333