சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
விட்டுணு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 4 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 63 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 69 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 121 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 123 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 132 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 145 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 150 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 151 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 153 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 158 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 159 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 172 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 174 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 185 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 203 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 217 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 238 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 239 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 243 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
21. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 260 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
22. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 265 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
23. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 272 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
24. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 277 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
25. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 296 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
26. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 297 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
27. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 318 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
28. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 322 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
29. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 343 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
30. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 351 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
31. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 354 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
32. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 364 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
33. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 371 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
34. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 377 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
35. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 378 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
36. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 384 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
37. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 24 : 07 : 01 தலைச் சொல்

விட்டுணு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 37 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அனந்தசயனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 371 : 03 : 01
2. அரிந்தமன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 238 : 02 : 01
3. அறிதுயிலமர்ந்தமூர்த்திசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 351 : 01 : 01
4. ஆதிவராகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 153 : 02 : 03
5. இந்திரைகேள்வன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 158 : 03 : 01
6. இரதாங்கபாணிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 265 : 01 : 01
7. இருஷிகேசன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 272 : 03 : 03
8. உந்திபூத்தோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 159 : 01 : 01
9. உபேந்திரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 185 : 03 : 01
10. உலகமுண்டோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 297 : 01 : 01
11. உவணகேதனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 318 : 01 : 01
12. கபடநாடகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 172 : 01 : 01
13. கமலக்கண்ணன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 203 : 01 : 01
14. கருடகேதனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 239 : 01 : 01
15. காளிங்கமர்த்தனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 343 : 01 : 03
16. காவற்கடவுள்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 322 : 03 : 03
17. சீதரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 121 : 03 : 01
18. சதாவர்த்தன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 145 : 03 : 03
19. சன்மகீலன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 377 : 04 : 01
20. சனார்த்தனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 378 : 01 : 03
21. சலசலோசனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 296 : 03 : 03
22. சிறீபதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 354 : 03 : 01
23. சுபன்னகேதுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 174 : 03 : 03
24. திருமால்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 24 : 07 : 02
25. தைத்தியாரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 151 : 04 : 01
26. பீதாம்பரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 150 : 01 : 03
27. பதுமநாபன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 123 : 01 : 03
28. பரந்தாமன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 260 : 02 : 01
29. பின்னைகேள்வன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 384 : 04 : 01
30. புருடோத்தமன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 243 : 04 : 01
31. மதுசூதனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 132 : 04 : 01
32. மாயவன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 217 : 04 : 01
33. முகுந்தன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 4 : 03 : 03
34. முஞ்சகேசிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 69 : 04 : 01
35. முராரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 277 : 02 : 01
36. வனமாலிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 364 : 02 : 03
37. வாசுதேவன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 63 : 03 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333