சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
சோறு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 20 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 74 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 79 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 221 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 253 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 330 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 381 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 5 : 28 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 13 : 34 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 43 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 21 : 48 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

சோறு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 11 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அடிசில்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 74 : 01 : 01
2. அமுதுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 5 : 28 : 01
3. அயினிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 221 : 01 : 01
4. அழுப்புசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 330 : 02 : 03
5. சாதம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 13 : 34 : 01
6. தொடுபதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 79 : 01 : 03
7. புகர்வுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 20 : 03 : 01
8. பொருகுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 253 : 03 : 01
9. போசனம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 43 : 01
10. போநகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 21 : 48 : 01
11. போனகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 381 : 03 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333