சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இலக்குமி என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 27 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 156 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 159 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 231 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 235 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 291 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 339 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 06 : 01 தலைச் சொல்

இலக்குமி என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அழகுவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 06 : 03
2. இந்திரைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 156 : 03 : 01
3. சலசைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 291 : 04 : 03
4. சாரசிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 235 : 04 : 01
5. செந்திருசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 159 : 04 : 01
6. செய்யாள்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 231 : 03 : 03
7. செல்வம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 06 : 04
8. தாக்கணங்குசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 27 : 01 : 01
9. திருமகள்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 06 : 02
10. நளினைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 339 : 03 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333