சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
வெள்ளி என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 29 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 33 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 43 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 49 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 116 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 138 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 162 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 343 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 379 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 17 : 37 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

வெள்ளி என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அசுரமந்திரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 43 : 01 : 01
2. இந்துலோகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 162 : 04 : 01
3. ஈனனம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 379 : 04 : 03
4. உசனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 49 : 02 : 01
5. களதபுதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 343 : 03 : 03
6. சுக்கிரபகவான்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 29 : 02 : 01
7. சுங்கன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 33 : 04 : 01
8. தௌதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 138 : 01 : 01
9. நட்சத்திரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 17 : 37 : 01
10. வெண்கொல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 116 : 03 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333