சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
ஈசன் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 35 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 78 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 105 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 134 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 161 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 199 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 211 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 222 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 232 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 248 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 268 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 297 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 352 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 356 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 360 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 368 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 371 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 382 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 25 : 01 தலைச் சொல்

ஈசன் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 20 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அம்பிகைபாகன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 211 : 01 : 01
2. அரவணிந்தோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 232 : 01 : 01
3. அரியயற்கரியோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 248 : 01 : 01
4. ஆள்வோன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 25 : 03
5. ஏற்றுவாகனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 360 : 01 : 03
6. கயிலையாளிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 222 : 04 : 01
7. காமதகனன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 199 : 01 : 03
8. கூற்றுதைத்தோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 356 : 04 : 01
9. கொன்றைசூடிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 382 : 01 : 03
10. சலதரன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 297 : 02 : 01
11. சிதிகண்டன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 134 : 01 : 01
12. சுடலையாடிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 78 : 04 : 01
13. தந்தியினுரியோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 161 : 02 : 01
14. தலைவன்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 25 : 02
15. தாண்டவராயன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 105 : 02 : 03
16. நீறணிந்தோன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 352 : 02 : 01
17. பினாகபாணிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 368 : 02 : 03
18. மங்கைபங்காளன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 35 : 02 : 01
19. மானிடமேந்திசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 371 : 02 : 03
20. மேருவில்லிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 268 : 03 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333