தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தேன் மலர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
வைகோ
பதிப்பகம் : ராஜராஜன் பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : சொற்பொழிவுகள்
பக்கங்கள் : 192
புத்தக அறிமுகம் :
பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் வைகோ ஆற்றிய இலக்கியச் சொற்பொழிவுகளின் தொகுப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan