தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஆளுமை உளவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
மணியம் சிவகுமார்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 280.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 112
ISBN : 9789551857547
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

2 ஆளுமை ஓர் அறிமுகம்
 
3 ஆளுமை வகைகள்
 • 3.1 கருத்துத் திரிபு ஆளுமை
 • 3.2 உளச் சிதைவு ஆளுமை
 • 3.3 தவிர்ப்பு ஆளுமை
 • 3.4 வரம்பு ஆளுமை
 • 3.5 நடிப்பு ஆளுமை
 • 3.6 தன் வழிபாட்டு ஆளுமை
 • 3.7 சார்புநிலை ஆளுமை
 • 3.8 கட்டாய ஆளுமை
 • 3.9 பணிவு தாக்குதல் ஆளுமை
 • 3.10 சமூக எதிர்ப்பு ஆளுமை
 
4 ஆளுமைக்கூறுகளும் பேச்சுக் கோளாறுகளும்
 
5 ஆளுமைக் கோட்பாடுகள்
 • 5.1 மனித இனநல இருத்தல் நிலைக் கோட்பாடு
 • 5.2 வகையியல் கோட்பாடு
 • 5.3 உளப்பகுப்புக் கோட்பாடு
 • 5.4 சமூகத் தன்முனைப்புக் கோட்பாடு
 • 5.5 ஆளிடைக் கோட்பாடு
 • 5.6 நடத்தைக் கோட்பாடு
 
6 ஆளுமைச் சோதனை முறைகள்
 • 6.1 பேட்டி முறை 
 • 6.2 தனியார் வரலாற்று முறை 
 • 6.3 மதிப்பீட்டு முறை
 • 6.4 கனவுப் பகுப்புமுறை
 • 6.5 பொருள் இணைத்தறி சோதனை
 • 6.6 சொல் இயைபுச் சோதனை
 • 6.7 தன் விபரப்பட்டியல்கள் 
 • 6.8 தன்விளக்க வினா நிரல்கள் 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan