தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அடிப்படை உளவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
மணியம் சிவகுமார்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 480.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 276
ISBN : 9789551857530
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
எடை : 000
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

1. உளவியல் ஓர் அறிமுகம்
 • 1.1 உளவியல் முறைகள்
 • 1.2 உளவியல் வகைகள்ஃ கருத்துப் பள்ளிகள்
2. உளவியல் பிரிவுகள்
 • 2.1 கல்வி உளவியல் ஓர் அறிமுகம்
 • 2.1.1 கல்வி உளவியலைக் கையாளும் முறைகள்
 • 2.1.2 கல்வி உளவியலின் வகைகள்
 • 2.1.2.1 கற்றல் உளவியல்;
 • 2.1.2.2 மறதி
 • 2.1.2.3 மறதியும் மனவெழுச்சி நசுங்குதலும்
 • 2.1.2.4 மறதிக்கான காரணங்கள்
 • 2.1.2.5 மறத்தலும் கற்றலும்
 • 2.1.2.6 மறதிக் கோட்பாடு
 • 2.1.2.7 ஞாபகத்தை ஊக்கப்படுத்துவதற்கான சிலவழிகள் 
 • 2.1.2.8 செயல் - எதிர - செயல் மாதிரி
 • 2.1.2.9 திட்டமிட்டுக் கற்றல் 
 • 2.1.2.10 அறிவு மடக்கமும் உளவியல் கூறுகளும்
 • 2.1.2.11 உளவியல் வழிக் கற்பித்தல்
 • 2.1.2.12 பொருத்தப்பாட்டு உளவியல்
 • 2.1.2.13 குழுநடத்தை உளவியல் 
 • 2.1.2.14 தனியாள் வேற்றுமை உளவியல்
 • 2.1.2.15 வளர்ச்சி உளவியல் 
 • 2.1.2.16 மனவெழுச்சி
 • 2.1.2.17 மனவெழுச்சி குன்றியமை
 • 2.2 சமூக உளவியல் 
 • 2.3 குழந்தை உளவியல் 
 • 2.4 இளையோர் உளவியல்
 • 2.5 முதுமை நிலை உளவியல் 
 • 2.6 இல் வாழ்வியல் உளவியல் 
 • 2.7 சிற்றின்ப உளவியல் 
 • 2.8 பிறழ்வு உளவியல் 
 • 2.9 குற்ற உளவியல்
 • 2.10 அழகியல் உளவியல்
 • 2.11 அறிதல்சார் உளவியல் 
 • 2.12 விலங்கு உளவியல் 
 • 2.13 உடலியல்சார் உளவியல்
 • 2.14 உணர்ச்சி நிலை உளவியல் 
 • 1.15 மொழி உளவியல் 
 • 1.16 இலக்கியப் படைப்பாக்க உளவியல்
 • 1.17 நாட்டார் உளவியல்
 • 1.18 இராணுவ உளவியல்
 • 1.19 கைத்தொழில் உளவியல் 
 • 1.20 சமய உளவியல் 
 • 2.20.1 பக்தி மனமும் இச்சை உணர்வும்
 • 2.21 ஆன்மீக உளவியல் 
 • 2.22 இருத்தல் நிலை உளவியல் 
 • 2.23 வளர்ச்சி உளவியல்
 • 2.24 அசைவியக்க உளவியல் 
 • 2.25 இசைவழி உளவியல்
 • 2.26 தனியாள் உளவியல்
 • 2.27 தற்காதல் உளவியல் 
 • 2.28 தற்காம உளவியல்
 • 2.29 தன்னைத் தானே வருத்தும் பிறழ்நிலை உளவியல்
 • 2.30 வசிய நிலை உளவியல்
 • 2.31 பார்வை நிலை உளவியல்
 • 2.32 ஒப்புமுறை உளவியல் 
 • 2.33 நடைமுறை உளவியல் 
 • 2.34 இந்திய தரிசனங்களில் உளவியல் 
 • 2.35 இந்திய தத்துவங்களில் உளவியல்
 • 2.36 சோதனை உளவியல் 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan