தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அன்னி தாமசு
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 184
கட்டுமானம் :
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

 • காலக்கணிப்பு
 • அண்டகோள அறிவு
 • வானியல்
 • வானிலையியல்
 • பண்பாட்டியல்
 • அறவியல்
 • கல்வியியல்
 • கனவியல்
 • சட்டமரபியல்
 • பெண் சித்திரிப்பு
 • நிருவாகவியல்
 • நூற்றொகை
 • இணைச்சொல் நிரல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan