வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 130
சக்கரதரன் சடுதி சம்பிரதாயம் சர்வமானியம்
சக்கரம் சண்டித்தனம் சம்பூரணம் சர்வேஸ்வரன்
சக்கரவர்த்தி சத்தம் சம்மதம் சரசம்
சக்தி சத்தியம் சம்ரக்ஷணை சரசுவதி
சகசம் சத்திரம் சம்ஸாரம் சரணம்
சகடம் சத்துரு சம்ஸ்கிருதம் சரணாகதி
சகடு சத்துவம் சமத்தன் சரணாரவிந்தம்
சகலம் சதா சமத்துவம் சரம்
சகலர் சதானந்தம் சமயம் சரவணம்
சகவாசம் சதுரம் சமயோசிதம் சரித்திரம்
சகன் சந்ததம் சமர்த்தன் சரிதம்
சகாயம் சந்ததி சமரசம் சரீரம்
சகித்தல் சந்தர்ப்பம் சமஸ்கிருதம் சருமம்
சகுனம் சந்தியாவந்தனம் சமாசம் சருவம்
சகோதரன் சந்திரன் சமாசாரம் சரோசம்
சகோதரி சந்து சமாதானம் சல்லாபம்
சகோரம் சந்துஷ்டி சமாதி சலசந்தி
சங்கடம் சந்தோஷம் சமாநம் சலசம்
சங்கதி சந்நிதானம் சமிக்ஞை சலசாட்சி
சங்கமம் சந்நிதி சமீபம் சலதோஷம்
சங்கற்பம் சந்நியாசம் சமுகம் சலநம்
சங்காரம் சந்நியாசி சமுச்சயம் சலம்
சங்கிராந்தி சபதம் சமுத்திரம் சவம்
சங்கீதம் சபம் சமுதாயம் சன்மம்
சங்கேதம் சபா சமூகம் சன்மார்க்கம்
சங்கை சபை சமேதம் சன்மானம்
சங்கோசம் சம்சயம் சயநம் சன்னல்
சச்சிதானந்தம் சம்பத்து சயம் சனம்
சஞ்சலம் சம்பந்தம் சயிலம் சனனம்
சஞ்சிதம் சம்பவம் சர்ப்பம் சனி
சட்சு சம்பாதித்தல் சர்வகலாசாலை சஷ்டியப்தபூர்த்தி
சடிதி சம்பாஷணை
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333