வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சங்கமம் [ caṅkamam ]என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 4 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அசைவனacaivaṉa
2. ஆறு கடலோடு கூடுமிடம்āṟu kaṭalōṭu kūṭumiṭam
3. இயங்கு திணைப்பொருள்iyaṅku tiṇaipporuḷ
4. கூடுகைkūṭukai
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சங்கமம் என்ற சொல் காணப்படும் பக்க எண்
11
 
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333