வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பழைமை [ paḻaimai ]என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 1 சொல் காணப்படுகிறது.
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பழைமை என்ற சொல் காணப்படும் பக்க எண்
21
 
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333