வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
புஸ்தகம்=சுவடி நூல்
புத்தகம்=சுவடி நூல்
புஷ்டி=பருமன்
புஷ்டி=தடிப்பு
புட்பம்=பூ
புட்பம்=மலர்
புஷ்பம்=பூ
புஷ்பம்=மலர்
புட்பராகம்=வெள்ளைக்கல்
புட்பவதி=பூப்பானவள்
புண்ணிய திநம்=நன்னாள்
புண்ணிய பாவம்=நல்வினை தீவினை
புண்ணிய பாவம்=அறம் மறம்
புதன்=அறிவன்
புத்தி=உணர்ச்சி
புத்தி=அறிவு
புத்திரன்=புதல்வன்
புத்திரன்=மகன்
புத்திரன்=மைந்தன்
புத்திரன்=கான்முளை
புத்திரி=புதல்வி
புத்திரி=மகள்
புயபலம்=தோள்வலி
புஜபலம்=தோள்வலி
புராணம்=பழங்கதை
புராணம்=பழைய வரலாறு
புராதனம்=பழமை
புராதனம்=தொன்மை
புருடன்=ஆண்மகன்
புருடன்=கணவன்
புருடார்த்தம்=உறுதிப்பொருள்
புரோகிதன்=வேள்வி செய்வோன்
புவனி=இடம்
புவி=இடம்
புனர்ப்பாகம்=சோற்றின் மறுபால்
புனர்ப்பாகம்=தெளு
பூகம்பம்=நில நடுக்கம்
பூகோள சாஸ்திரம்=நில நூல்
பூசாரி=வழிபாடு செய்வோன்
பூசை=வழிபாடு
பூசை=வணக்கம்
பூஷணம்=அணிகலன்
பூஷணம்=அணி
பூச்சியம்=இன்மை
பூச்சியம்=அருமை
பூதம்=முதற்பொருள்
பூதம்=முதல்
பூதம்=புலன்
பூதம்=பேய்
பூமி=நிலம்
பூமி=உலகு
பூரணம்=நிறைவு
பூரணம்=எல்லாம்
பூரித்தல்=நிறைதல்
பூர்த்தி=முடிவு
பூர்த்தி=நிறைவு
பூர்வ சென்மம்=முன்பிறப்பு
பூர்வபக்ஷம்=வளர்பிறை
பூர்விகம்=பழைமை
பேதம்=ஒவ்வாமை
பேதம்=வேற்றுமை
பேதம்=வேறுபாடு
பைத்தியம்=பித்து
பைத்தியம்=வெறி
பைத்தியம்=கோட்டி
பொக்கிஷம்=பொருட் களஞ்சியம்
பொக்கிஷ சாலை=கருவூலம்
போகம்=இன்பம்
போகம்=துய்ப்பு
போகம்=நுகர் பொருள்
போசனம்=உணவு
போசனம்=சோறு
போசனம்=உண்டி
போசனம்=ஊண்
போஷகர்=ஊட்டகர்
போஷணை=நுகர் பொருள்
போதனை=கற்பனை
போதை=வெறி
போதை=மயக்கம்
போநகம்=சோறு
போநகம்=உணவு
பௌதிக சாஸ்திரம்=இயற்கைப் பொருள் நூல்
பௌத்திரன்=பேரன்
பௌத்திரி=பேர்த்தி
பௌர்ணமி=முழுநிலா
பூரணை=முழுநிலா
பௌவம்=கடல்
மகத்துவம்=மேன்மை
மகாராசன்=அரசன்
மகாராசன்=செல்வன்
மகா=பெரிய
மகா=மிகுதி
மகா=மேன்மை
மகாத்மா=பெரியோன்
மகிமா=பருமை
மகிமை=பெருமை
மகிமை=மேன்மை
மகுடம்=தலையணி
மகுடம்=முடி
மசானம்=சுடுகாடு
மயாநம்=சுடுகாடு
மச்சம்=மீன்
மணிபூரகம்=மேல்வயிறு
மண்டூகம்=தவளை
மதம்=கொழுப்பு
மதம்=கொள்கை
மது=கள்
மது=தேன்
மதுகரம்=வண்டு
மத்திபம்=நடுநிலை
மத்திபம்=நடு
மத்திமம்=நடுநிலை
மத்திமம்=நடு
மத்தியானம்=நண்பகல்
மநசு=உள்ளம்
மநசு=மனம்
மநஸ்தாபம்=துன்பம்
மநஸ்தாபம்=மனவருத்தம்
மநநம்=இடையறா நினைவு
மநப்பூர்வம்=முழுமனது
மநோகரம்=உள்ளக்கவர்ச்சி
மநோகரம்=இனிமை
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 77 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 106
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333