வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
துரியம்=பேருறக்கம்
துரியாதீதம்=உயிர்ப்படக்கம்
துரோகம்=இரண்டகம்
துரோகம்=வஞ்சனை
துவசம்=கொடி
துவாரம்=வாயில்
துவாரம்=புழை
துவாரம்=துளை
துவேஷம்=பகை
துவேஷம்=வெறுப்பு
தூஷணை=இகழ்ச்சி
தூஷணை=பழி
தூஷணை=பழிச்சொல்
தூதர்=ஒற்றர்
தூதர்=வேவுகாரர்
தூபம்=புகை
தூபி=முடி ( கோயில் முதலியவற்றின் முடி )
ஸ்தூபி=முடி ( கோயில் முதலியவற்றின் முடி )
தூரதிருஷ்டிக் கண்ணாடி=தொலை நோக்காடி
தூரம்=சேய்மை
தூரம்=தொலைவு
தூரம்=எட்டாக் கை
தூலம்=பருமை
தேகம்=உடல்
தேகம்=யாக்கை
தேகம்=மெய்
தேகவியோகம்=சாக்காடு
தேகாப்பியாசம்=உடற்பயிற்சி
தேசசு=ஒளி
தேசம்=நாடு
தேயு=அனல்
தேவபக்தி=கடவுட் பற்று
தேவபக்தி=கடவுளிடத்தன்பு
தேவபக்தி=தெய்வநேயம்
தெய்வபக்தி=கடவுட் பற்று
தெய்வபக்தி=கடவுளிடத்தன்பு
தெய்வபக்தி=தெய்வநேயம்
தேவன்=இறைவன்
தேவன்=தலைவன்
தேவஸ்தானம்=கடவுள் நிலையம்
தேவஸ்தானம்=கோயில்
தேவாதீனம்=கடவுட்செயல்
தேவி=இறைவி
தேவி=அரசி
தேவி=தலைவி
தைரியம்=உறுதி
தைரியம்=திட்பம்
தைரியம்=ஆண்மை
தைரியம்=ஊக்கம்
தைலம்=எண்ணெய்
தொக்கு=மெய்
தோடம்=குற்றம்
தோஷம்=குற்றம்
தோத்திரம்=வாழ்த்து
தோத்திரம்=வழுத்து
நகல்=படி
நகுலம்=கீரி
நடராஜமூர்த்தி=கூத்தன்
நடராஜமூர்த்தி=அம்பலவாணன்
நடராஜன்=கூத்தன்
நடராஜன்=அம்பலவாணன்
நட்சத்திரம்=மீன்
நட்சத்திரம்=வெள்ளி
நட்சத்திரம்=நாள்
நட்டம்=கேடு
நட்டம்=இழப்பு
நஷ்டம்=கேடு
நஷ்டம்=இழப்பு
நதி=ஆறு
நதி=யாறு
நந்தர்=இடையர்
நந்தவனம்=பூந்தோட்டம்
நந்தவனம்=பூங்கா
நந்தனவனம்=பூந்தோட்டம்
நந்தனவனம்=பூங்கா
நபர்=ஆள்
நமஸ்காரம்=வணக்கம்
நயம்=நன்மை
நயனம்=கண்
நரகம்=நிரயம்
நரகம்=அளறு
நரன்=மனிதன்
நர்த்தனம்=கூத்து
நவக்கிரகம்=ஒன்பது கோள்
நவதானியம்=ஒன்பது வகைத் தவசம்
நவநீதம்=வெண்ணெய்
நவீனம்=புதுமை
நாகம்=பாம்பு
நாசம்=அழிவு
நாசம்=கேடு
நாசி=மூக்கு
நாஸ்திகன்=தெய்வமில் கொள்கையாளன்
நாதம்=ஒலி
நாதம்=ஓசை
நாதம்=செம்பால்
நாதம்=செந்நீர்
நாதன்=தலைவன்
நாநாவிதம்=பலவகை
நாபிதன்=மயிர்வினைஞன்
நாவிதன்=மயிர்வினைஞன்
நாமம்=பெயர்
நாயகன்=தலைவன்
நாயகி=தலைவி
நாராசம்=இருப்பாணி
நாரிகேளம்=தேங்காய்
நிக்கிரகம்=அழிக்கை
நிக்கிரகம்=ஒழிப்பு
நிசம்=உண்மை
நிசம்=மெய்
நிசி=இரவு
நிச்சயம்=உறுதி
நிச்சயம்=மெய்
நிச்சயம்=துணிவு
நிச்சயம்=திண்ணம்
நிச்சயம்=தேற்றம்
நிஷ்டூரம்=கொடுமை
நிதரிசனம்=கண்கூடு
நிதானம்=மதிப்பு
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 75 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 98
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333