சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 561
அக்கதயோனி அடரார் அம்பிகைபாகன் அலத்தகம்
அக்கம் அடலம் அம்பு அலந்தை
அக்கமம் அடனி அம்புக்குப்பி அலரி
அக்காள் அடிசில் அம்புக்கூடு அலலியம்
அக்கியாதம் அடிமை அம்புசாதம் அலன்றல்
அக்கிரியன் அடிமைக்காரன் அம்புதி அலி
அக்கினி அடியான் அம்புநிதி அலிகம்
அக்கினிசகன் அடுக்கல் அம்புயப்பூ அலுவீகம்
அக்கினிவாகம் அடுக்களை அம்புயம் அவ்விடம்
அக்கினிவீரியம் அடுகளம் அம்புராசி அவகதி
அகங்கை அடுப்பு அம்புரோகினி அவகுஞ்சனம்
அகசியம் அடைக்கலம் அம்புலி அவகேசி
அகடூரி அடைந்தோர் அம்புவாகம் அவண்
அகண்டி அடைப்பை அம்போதரம் அவத்தம்
அகத்திணை அடையலர் அம்போதி அவத்தியம்
அகத்தியன் அடையாளம் அம்மனை அவத்திரியம்
அகதேசி அண்டகம் அம்மிலிகை அவதாதம்
அகப்பு அண்டகை அமம் அவதூதம்
அகப்பை அண்டசம் அமரத்துவம் அவந்திகை
அகமம் அண்டயோனி அமரபாதிரு அவமதிச்சிரிப்பு
அகமருடணம் அண்டார் அமரர் அவமிருத்து
அகமித்தல் அண்டிகம் அமரர் கோமான் அவளிகை
அகர்ம்முகம் அண்டிரன் அமரராசன் அவனி
அகரு அண்ணாமலை அமராசயம் அவாசி
அகருதம் அண்மை அமராபகை அவாந்திரை
அகல் அணங்கம் அமரார் அவிடி
அகலம் அணிகம் அமரிஷணம் அவிநயர்
அகலர் அணிகலன் அமரேசன் அவிமுத்தம்
அகலிடம் அணிதல் அமலகமலம் அவுக்கிராகம்
அகலியம் அணிந்துரை அமனி அவுணர்
அகழ் அணிமா அமாநசியம் அவையல்
அகழ்தல் அணிமை அமாவாசை அழகு
அகாசரம் அணில் அமாவாசைக்கங்குல் அழலாடி
அகாதத்துவம் அணுக்கம் அமாவாசையிரவு அழலேந்தி
அகாதன் அணுபை அமிச்சை அழற்கண்வந்தோன்
அகிஞன் அத்தநாள் அமிசகம் அழன்
அகிபதி அத்தம் அமிசனம் அழனம்
அகில் அத்திபஞ்சரம் அமிசாமம் அழிஞ்சில்
அகோராத்திரம் அத்தியாபகன் அமிதம் அழித்தல்
அங்ககம் அத்தியாயனம் அமிதாவல் அழிதல்
அங்கசங்கம் அத்துவா அமுணங்கம் அழிதூஉ
அங்கசன் அத்துவிதம் அமுத்தம் அழிப்பு
அங்கணம் அதகம் அமுத்தி அழியாமை
அங்கதம் அதமசரீரம் அமுதம் அழிவு
அங்கம் அதவம் அமுதுசெய்தல் அழுக்காறு
அங்கர்கோமான் அதாதிரு அமுதுறை அழுக்காறுள்ளோன்
அங்கரட்சணி அதிகம் அமுரி அழுந்தல்
அங்கராகம் அதிகாசம் அமூர்த்தம் அழுப்பு
அங்கரூகம் அதிகாந்தம் அமேத்தியம் அழுப்புகம்
அங்கவித்திகை அதிகாரம் அமைச்சர் அழைத்தல்
அங்களி அதிசந்தானம் அமையம் அழைப்பு
அங்கனை அதிதானம் அமைவு அள்ளை
அங்காடி அதிதி அயத்தினம் அளக்கர்
அங்காடி வீதி அதிதிநாள் அயமேதம் அளகையாளி
அங்காத்தல் அதிதிமைந்தர் அயல் அளத்தல்
அங்காரகன் அதிமித்திரன் அயலோர் அளத்தி
அங்காரிகை அதிரதர் அயவாகனன் அளவல்
அங்கி அதீதியம் அயவு அளவளாவல்
அங்கிதம் அதுலிதம் அயன் அளவின்மை
அங்கீகரணம் அதோ அயன் சிலை அளவு
அங்குரகம் அந்தகாரம் அயானம் அற்பம்
அங்குரி அந்தணர்வாக்கு அயிணம் அற்பவெண்மை
அங்குரித்தல் அந்ததமசம் அயிர்க்கடு அற்புதர்
அங்குலி அந்தர்க்கரணம் அயிர்ப்பு அற்புதன்
அங்குலி நுனி அந்தர்ப்புரம் அயிரம் அற்றம்
அங்குலித்திரம் அந்தராளம் அயிறல் அறச்சாலை
அங்குலியம் அந்தரியாகம் அயினி அறச்செல்வி
அங்கூரம் அந்தரிலயம் அயுகலம் அறத்தளி
அங்கோலம் அந்தரீட்சம் அயுதம் அறத்தின்மைந்தன்
அச்சபல்லம் அந்தரீபம் அயோசனம் அறத்தைக்காப்போன்
அச்சம் அந்தரேணம் அயோத்தி அறப்புறம்
அச்சம்தீர அமைக்குங்கை அந்தளம் அரக்கர் அறவை
அச்சமுள்ளோன் அந்திகாசிரயம் அரசமரம் அறன்கடை
அச்சயன் அந்தியம் அரசர் அறிக்கை
அச்சுதன் அந்தியர் அரசன் அறிகருவி
அச்சுவத்தம் அந்திரம் அரசன்தேவிமனை அறிஞர்
அச்சுவம் அந்திரன் அரசன்றேவியில்லம் அறிஞன்
அச்சுவினி அந்திவண்ணன் அரசு அறிதுயிலமர்ந்தமூர்த்தி
அச்சுறுத்தல் அநித்தியம் அரட்டம் அறியப்பட்டது
அசகம் அநீதி அரட்டர் அறியாமை
அசகவம் அநுத்தம் அரணியம் அறிவனாள்
அசடர் அப்பவருக்கம் அரத்தன் அறிவித்தல்
அசத்தியம் அப்பன் அரத்தி அறிவிப்பு
அசம்பாதை அப்பிதம் அரத்தோற்பலம் அறிவிலார்
அசம்பிரேட்சியம் அப்பியசூயகன் அரந்தை அறிவிலான்
அசமானம் அப்பியமிதம் அரம்பிலம் அறிவின்மை
அசராது அப்பியவகாரம் அரம்பை அறிவு
அசரீரன் அப்பியாகதன் அரமியம் அறிவுள்ளோர்
அசலகால் அப்பியாசம் அரவணிந்தோன் அறுகால்
அசலம் அப்பிரகிருட்டம் அரவணைச்செல்வன் அறுகுணன்
அசவல் அப்பிரசாதை அரவு அறுதொழிலோர்
அசன்னியம் அப்பிரபுட்பம் அரவுநாள் அறுமீன்
அசாரம் அப்பிரமாதங்கம் அரன் அறைகூவல்
அசித்திரன் அபக்கிரோசம் அரனிடத்தவள் அறைபோதல்
அசித்து வஸ்து அபகம் அராதி அன்பு
அசிதாம்புருகம் அபகாதம் அராபதம் அன்மயம்
அசிபத்திரகம் அபகுண்டனம் அராலை அன்றில்
அசினம் அபசங்கம் அரி அன்ன ஊர்தி
அசு அபசவ்வியம் அரிகரபுத்திரன் அன்னக்கொடியோன்
அசுணம் அபத்தியம் அரிகல் அன்னப்பிராசனம்
அசுத்தம் அபமானம் அரிகள் அன்னம்
அசுதாரணன் அபயர் அரிச்சகன் அன்னமூட்டல்
அசுதை அபயாத்தம் அரிச்சனை அனகன்
அசுரநாள் அபரசன் அரிசனம் அனஞ்சனம்
அசுரமந்திரி அபரதி அரிசி அனந்தசயனன்
அசுரர் அபரபக்கம் அரிட்டம் அனந்தல்
அசுவம் அபரிசரம் அரித்திராபம் அனந்தன்
அசூயை அபலாடிகை அரிதகி அனலி
அசேதனம் அபவருக்கம் அரிதாரம் அனலேறு
அசை அணி ஒலி அபவருத்தம் அரிந்தமன் அனவரதம்
அசைதல் அபவிருத்தி அரிபுதை அனன்னியசன்
அசையாமை அபாங்ககம் அரியம் அனாதம்
அசையுமாபரணங்களாலெழுமொலி அபாசிரயம் அரியயற்கரியோன் அனாதி
அசைவின்மை அபாசீனம் அரியின்யானை அனாவிலன்
அசைவு அபாம்பதி அருக்கன் அனிச்சம்
அசோகு அபாரணை அருகன் அனிச்சமரம்
அஞ்சம் அபானம் அருச்சுனம் அனிலசகன்
அஞ்சல் அபிகதம் அருச்சுனன் அனிலம்
அஞ்சலிகை அபிகாதி அருணவம் அனீகம்
அஞ்சனி அபிகிதத்துவம் அருணாக்கிரசன் அனுகம்
அஞ்சிட்டன் அபிசந்தாபம் அருத்தம் அனுகம்பை
அஞ்சுகம் அபிசரன் அருத்தி அனுகன்
அஞ்ஞத்துவம் அபிசவம் அருந்ததி அனுகூலம்
அஞ்ஞன் அபிசாபனம் அருந்துதன் அனுசன்
அஞ்ஞானம் அபிடங்கம் அருப்பம் அனுசாதன்
அஞல் அபிடேகம் அருப்பலம் அனுசிந்தை
அஞலம் அபித்தியை அரேசிகம் அனுசை
அட்சதை அபிதம் அரைநாண் அனுத்தம்
அட்சயம் அபிநயர் அரைப்பட்டிகை அனுதமம்
அட்சரமுகன் அபிநிரியாணம் அல்கல் அனுநயம்
அட்டகாசம் அபிமந்திரம் அல்லகண்டம் அனுபவித்தல்
அட்டசித்தியுளொன்று அபியிதம் அல்லாமை அனுபஸ்தி
அட்டபந்தனம் அபிராமம் அல்லி அனுபூதி
அட்டமூர்த்தி அபிலாசம் அலக்கண் அனுமன்
அட்டனம் அபிலாபம் அலங்கரித்தல் அனுமானம்
அட்டில் அபீட்டிதம் அலங்கல் அனுமிதி
அடக்கம் அபூபம் அலங்கலம் அனுயோசனம்
அடக்கமின்மை அபூருவம் அலங்கறிகம் அனுலேபம்
அடகு அம்பணத்தி அலங்காரம் அனுவழி
அடர்ச்சி அம்பாவணம் அலங்கை அனூனம்
அடர்தல்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333