சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 29
ஓகை ஓத்தி ஓர் சித்தி ஓர்வு
ஓங்காரம் ஓதி ஓர் தகுவழக்கு ஓரவத்தை
ஓங்காரித்தல் ஓதிமமுயர்த்தோன் ஓர்கட்பறை ஓரளவை
ஓச்சர் ஓது ஓர்கட்புள் ஓரியாகம்
ஓசன் ஓந்தி ஓர்நாடி ஓருவமைச்சொல்
ஓசனித்தல் ஓமம் ஓர்முன்னிலையசைச்சொல் ஓவன்
ஓசு ஓமான் ஓர்வாச்சியம் ஓவியம்
ஓணம்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333