சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 119
காக்கணம் காண்டல் காமன் காலாயுதம்
காக்கை காணப்படல் காமித்தல் காலாள்
காகதுண்டம் காணல் காமுறல் காலேகம்
காகப்புள் காணிக்கை காய் காலேகவண்ணம்
காகம் காத்தல் காயா காவணம்
காகளம் காத்திரவேயம் கார் காவதம்
காகொடி காத்திரி கார்கோள் காவற்கடவுள்
காகோதரம் காதகன் கார்த்தபத்திரம் காவேரியாறு
காங்கிசை காதணி கார்த்திகம் காழியர்கோன்
காங்கேயம் காதம் கார்த்திகேயன் காளகண்டம்
காசனம் காதரன் கார்த்திகை காளகண்டன்
காசனன் காதலன் கார்த்திகை நாள் காளகூடம்
காசி காதலித்தல் கார்த்திகைமாதம் காளவாய்
காசிரம் காதலித்தார் காரகன் காளன்
காசினி காதன்மை காரணம் காளாமுகர்
காசை காதிவென்றோன் காரணி காளி
காஞ்சனி காது காரவல்லி காளிகம்
காஞ்சிகை காந்தாரம் காரன் காளிங்கமர்த்தனன்
காஞ்சிரம் காந்தி காரா காளிமம்
காஞ்சுகம் காந்துகம் காரியசித்தி காளியேவல்செய்மகள்
காட்சியளவை காப்பாற்றல் காரியஞ்செய்வோன் காற்குளம்
காட்டு ஆ காப்பியன் காருணிகம் காற்றின்சகாயன்
காட்டுத்தீ காபாலம் காரூகம் காற்று
காட்டுப்பசு காபாலி காரோடர் கான்மரம்
காடகம் காமகாண்டம் கால் கான்றல்
காடிகம் காமதகனன் காலகாலன் கானகம்
காடு காமதூர்த்தன் காலணிப்பொது கானல்
காடுகாள் காமபாலன் காலநுட்பம் கானனம்
காடை காமம் காலம் கானீனன்
காண்டம் காமரூபி காலமீரம்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333