சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 223
இக்கவம் இதணம் இரட்டை அக்கம் இலஞ்சி
இகவு இதயம் இரட்டை உருத்திராக்கம் இலட்சணம்
இகழ்ச்சி இதலை இரண்டாம் வேதம் இலட்சம்
இகழ்தல் இதழி இரண்டு இலந்தை
இகளி இதைப்புனம் இரண்டொன்றாயிருப்பது இலபித்தம்
இகளை இந்தரி இரணமத்தம் இலம்பகம்
இகிதம் இந்திரகோபம் இரணியம் இலம்பாட்டோன்
இங்கண் இந்திரசித்து இரத்தகம் இலம்போதரன்
இங்கரி இந்திரதிசை இரத்தம் இலலாடம்
இச்சகம் இந்திரவாசம் இரத்தல் இலவ மரம்
இச்சயம் இந்திரன் இரத்தி இலாலி
இச்சாவசு இந்திரன் உன்னி இரத்திரி இலிகி
இச்சானுவிருத்தி இந்திரன் குதிரை இரதகீலம் இலிகுசம்
இச்சித்த பொருள் பெறல் இந்திரன் சாரதி இரதம் இலீகை
இச்சை இந்திரன் மாதங்கம் இரதாங்கபாணி இலேகர்
இசலி இந்திரன் யானை இரதாயனி இலேபிதம்
இசைப்பாட்டு இந்திரனாள் இரந்திரம் இலை முதலியனவற்றால் எழும் ஒலி
இசைமடந்தை இந்திராணி இரப்போர் கலம் இலைக்கறி
இஞ்சி இந்திரை இரப்போர் பாத்திரம் இலையுணாமா
இட்டகாமியம் இந்திரைக்கு மூத்தாள் இரவலர் இலையுணாமிருகம்
இட்டமின்மை இந்திரைகேள்வன் இரவிகாந்தம் இவ்விடம்
இட்டிடை இந்துரு இரவிநாள் இவண்
இட்டியம் இந்துலோகம் இரவு இவவு
இடக்கரடக்கல் இப்பாலகன் இரற்றுதல் இவுளி
இடக்கியம் இபங்கம் இராக்கதர் இழிஞர்
இடங்கம் இமகரன் இராகம் இழிவு
இடங்கழி இமகிரணன் இராகு இளங்கன்றுப்பசு
இடப் பக்கம் இமய மலை இராசீவம் இளங்காய்
இடம் இமயநாகம் இராடம் இளந்தென்றல்
இடம்புரிச்சங்கு இமயம் இராத்திரம் இளம்பெண்
இடம்புரிவளை இமவான் இராத்திரி இளமை
இடவம் இமாலயம் இராமன் தேவி இளைப்பு
இடவை இமில் இராவணன் இளைய மன்னன்
இடாகு இமையவர் இராவணி இளைய ராசன்
இடி இமையில் இருக்குவேதம் இளையோன்
இடித்துரை இயக்கர் இருதிராசம் இற்புலி
இடியேறு இயந்தை இருந்தை இறகு
இடுகாடு இயம் இருப்பிடம் இறங்கல்
இடுகுறி இயமலோகம் இருபிறப்பாளர் இறடி
இடுகை இயமன் இருபிறப்பு இறத்தல் திசை
இடுதிரை இயமன் மனைவி இரும்பு இறந்த காலம்
இடுலி இயல்பூ இருவி இறப்பு
இடை இயற்றி இருஷிகேசன் இறவுள்
இடைச்சி இயற்றுதல் இரேபதிகொண்கன் இறவுளர்
இடைச்சியர் இயாகதோத்திரம் இரேவதி இறுக்கம்
இடைப்பக்கம் இரக்கம் இல்லம் இறுக்கர்
இடையர் இரக்கமில்லான் இல்லவள் இறைகூடை
இடையரூர் இரகசியம் இல்லறம் இறையோன்
இடையன் இரகம் இல்லாள் இன்பம்
இடையெழும் சனி இரசதம் இலக்கணி இன்மை
இணக்கம் இரசனி இலக்காரம் இன்னாதார்
இணங்கல் இரசிகன் இலக்கியச்செய்யுட்கூறுபாடு இன்னாது
இணங்கலர் இரஞ்சகம் இலக்கினம் இனித்தல்
இத்தி இரட்சித்தல் இலக்குமி இனிமை
இத்தி மரம் இரட்சிதம் இலகடம் இனைத்தல்
இத்தை இரட்டர் இலச்சினை

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333