சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 224
சக்கரம் சண்டாளர் சம்பீரம் சராசனம்
சக்கரவாகப்புள் சண்டாளன் சம்பு சரித்திரம்
சக்கராயுதம் சண்பகம் சம்பை சரித்து
சக்காரம் சண்பை சம்மதித்தல் சரிதம்
சக்கு சத்தி சம்மார்ச்சனம் சரிதர்
சகசட்சு சத்தியம் சம்மானனம் சரிநயம்
சகதாத்திரி சத்திரூபம் சம்யோகம் சரிபம்
சகமார்க்கம் சத்துரு சம்வற்சரம் சரியை மார்க்கம்
சகருவம் சத்துருக்கள் சம்வன்னம் சரிலம்
சகலமங்கலை சதக்கிரதம் சம்வேதம் சரிற்பதி
சகளம் சதக்கிருது சமக்கிரம் சரீரம்
சகாயன் சதங்கை சமகம் சருக்கம்
சகிதம் சததளம் சமட்டி சருக்கரை
சகுந்தம் சததாரை சமத்தாவம் சருப்பம்
சகுனம் சதமகன் சமதம் சருவக்கியன்
சகோதரன் சதமுனை சமதளம் சருவசாதகம்
சகோரம் சதாபலம் சமதி சருவஞ்ஞன்
சங்கக்குண்டலன் சதாபுயம் சமப்படுதல் சருவதா
சங்கமேந்தி சதாரம் சமர் சருவாந்தரியாமி
சங்கரி சதாவர்த்தன் சமர்க்களம் சருவிதம்
சங்கருடணன் சதித்துவம் சமரம் சரோசம்
சங்கலார் சதிரிசம் சமலாம்பம் சரோருகம்
சங்கற்பசன்மன் சதுக்கம் சமவற்சி சல்லகண்டம்
சங்கன்னம் சதுர்த்தர் சமாதானம் சல்லபம்
சங்காரம் சதுரக்கள்ளி சமார்ச்சனம் சலசம்
சங்கிதை சதுரந்தயானம் சமானரகிதம் சலசலோசனன்
சங்கிரதம் சதுரானனன் சமானியம் சலசை
சங்கிரந்தனன் சதேரன் சமிட்சேபம் சலதம்
சங்கிரம் சந்தற்பம் சமிதர் சலதரன்
சங்கிரமணம் சந்தனம் சமீபம் சலதளம்
சங்கு சந்தனாசலம் சமீபித்தல் சலதாரை
சங்கேந்தி சந்தனு மைந்தன் சமீரணன் சலநிதி
சங்கை சந்திரகாந்தம் சமீரன் சலபதி
சசம் சந்திரகி சமுருதம் சலபம்
சசாங்கம் சந்திரதிலகம் சமூகம் சலபிதம்
சசிகடல் சந்திரன் சமூர்ச்சனம் சலனன்
சசிமணாளன் சந்திரன் வீதி சமேதம் சலாங்கு
சஞ்சயம் சந்தேகம் சமைத்தல் சலியாமை
சஞ்சரி சந்தோஷம் சமையக்கட்டு சவ்வியசாசி
சஞ்சரிகம் சபடம் சயகம் சவனன்
சஞ்சரித்தல் சபதம் சயந்தனம் சவிகை
சஞ்சரிப்போர் சபரம் சயனார்த்தம் சவிதா
சஞ்சரீகம் சபலத்துவம் சயாபாகம் சவுண்டிகர்
சஞ்சலை சபாநாதன் சயிக்கம் சற்பாத்திரம்
சஞ்சுகை சபித்தல் சர்வசங்காரி சறுதாகம்
சட்டித்தல் சபிப்பு சரகம் சன்மகீலன்
சட்டுவம் சபை சரசு சன்மலி
சட்பதம் சம்பதி சரசுவதி சன்மனம்
சடரம் சம்பந்தமூர்த்தி சரடம் சன்மானம்
சடவஸ்து சம்பராரி சரதம் சன்மினி
சடாசுவாலம் சம்பன்னம் சரப்பம் சன்னத்தம்
சடாட்சரன் சம்பாளம் சரபத்திரம் சன்னிதானம்
சடுதி சம்பிரகாரம் சரமம் சனபதம்
சடுலை சம்பிரசாதம் சரலகம் சனார்த்தனன்
சடை சம்பிரேட்சியம் சரவணபவன் சனி
சண்டன் சம்பீரத்தின் கனி சராகை சனிப்பு

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333