சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கருடன் [ karuṭaṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 13 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அருணாக்கிரசன்aruṇākkiracaṉ
2. இமையில்imaiyil
3. உரகாரிurakāri
4. உவணன்uvaṇaṉ
5. கலுழன்kaluḻaṉ
6. சிதானன்citāṉaṉ
7. சுதாகிருதுcutākirutu
8. தட்சாயம்taṭcāyam
9. தாட்சன்tāṭcaṉ
10. பன்னகாசனன்paṉṉakācaṉaṉ
11. புள்ளரசுpuḷḷaracu
12. மாலூர்திmālūrti
13. வைனதேயன்vaiṉatēyaṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் கருடன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
85 , 92 , 145 , 145 , 208 , 243 , 285 , 298 , 306 , 312 , 341 , 374 , 384
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333