சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வேம்பின்றாரோன் [ vēmpiṉṟārōṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 4 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. உசிதன்ucitaṉ
2. செழியன்ceḻiyaṉ
3. பாண்டியன்pāṇṭiyaṉ
4. மீனவன்mīṉavaṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் வேம்பின்றாரோன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
43 , 212 , 330 , 372
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333