தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


முருங்கத்தொழுவு பெரியகுல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் :
இராசு, செ
பதிப்பகம் : கண்ணகுல நற்பணிச் சேவைக்குழு
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 160
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
பெரிய குலத்தாரின் முதன்மையும், தலைமையும் விளக்கப்பெற்று பெரிய குலத் தலைவர் வேணாடுடையார் வரலாறு கூறப்பட்டுள்ளது. பெரிய குலத்தார் மன்னர்களிடம் பொன்னூஞ்சல், பூந்தேர் பெற்ற வரலாறு தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. முருங்கத் தொழு பெயர்க்காரணம் ஆராயப்பட்டுள்ளது. கொங்கு நாட்டில் கால்நடைச் செல்வத்தால் 'தொழு' பெயர் ஏற்பட்ட நிலை விளக்கப்பட்டுள்ளது. பெரிய குலத்தார் காணியூர்கள், குலத் தலைவர்கள் சிறப்புக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan