வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
மநோராச்சியம்=மனக்கோட்டை
மநோராச்சியம்=வீண் எண்ணம்
மந்தம்=செரியாமை
மந்தம்=சோம்பல்
மந்தாரம்=மப்பு
மந்தாரம்=மழைவானம்
மந்திரம்=மறைமொழி
மந்திரி=அமைச்சன்
மமகாரம்=எனதென்றல்
மரணபரியந்தம்=இறக்குமளவும்
மரணம்=சாவு
மரணம்=இறப்பு
மரணம்=சாக்காடு
மரணை=நினைவு
மரணை=உணர்ச்சி
ஸ்மரணை=நினைவு
ஸ்மரணை=உணர்ச்சி
மாசூல்=விளைவு
மாதம்=திங்கள்
மாதா=தாய்
மாதா=அன்னை
மாதாந்தம்=திங்களிறுதி
மாத்சரியம்=பகைமை
மாத்சரியம்=பொறாமை
மாற்சரியம்=பகைமை
மாற்சரியம்=பொறாமை
மாத்திரம்=மட்டும்
மாத்திரை=அளவு
மாநபங்கம்=பெருமைக் குறைவு
மாநபங்கம்=மானக்கேடு
மாநியம்=இறையிலி நிலம்
மாந்தம்=செரியாமை
மாமிசபட்சணம்=ஊனுணா
மாமிசம்=இறைச்சி
மாமிசம்=ஊன்
மாமிசம்=புலால்
மார்க்கம்=வழி
மார்க்கம்=நெறி
மாலுமி=மீகாமன்
மிசிரம்=கலப்பு
மிதம்=அளவு
மிதம்=மட்டு
மித்திரன்=நட்பு
மித்திரன்=நண்பு
மித்துரு=நட்பு
மித்துரு=நண்பு
மிருகம்=விலங்கு
மிருதங்கம்=மத்தளம்
மிருது=மென்மை
மிருது=நொய்மை
மிலேச்சன்=அறிவிலான்
மிலேச்சன்=வேடன்
மீனாட்சி=கயற்கண்ணி
முகஸ்துதி=முகமன்
முகூர்த்தம்=முழுத்தம்
முகூர்த்தம்=நல்வேளை
முக்கியம்=முதன்மை
முத்தி=வீடுபேறு
முத்திரை=அடையாளம்
முத்திரை=பொறி
மூடர்=அறிவிலார்
மூடிகம்=பெருச்சாளி
மூஷிகம்=பெருச்சாளி
மூர்க்கன்=அறிவிலான்
மூர்க்கன்=முருடன்
மூர்ச்சை=அறிவு மயக்கம்
மூர்ச்சை=களைப்பு
மூர்ச்சை=உணர்ச்சியின்மை
மூர்த்தி=கடவுள்
மூலதனம்=முதற்பொருள்
மூலதனம்=விடுமுதல்
மேகம்=முகில்
மேகம்=எழிலி
மேகம்=வான்
மேடம்=ஆடு
மோகம்=அவா
மோகம்=மயக்கம்
மோகம்=பெருவேட்கை
மோகம்=விருப்பம்
மோகம்=மருள்
மோட்சம்=வீடு
மோட்சம்=துறக்கம்
மௌட்டியம்=அறியாமை
மௌனம்=அடக்கம்
மௌனம்=பேசாமை
யசமானன்=தலைவன்
யதார்த்தம்=மெய்
யதார்த்தம்=உண்மை
யதேச்சை=விருப்பம்
யதேச்சை=இயற்கை
யதேஷ்டம்=மிகுதி
யத்தனம்=முயற்சி
யாகம்=வேள்வி
யாசகம்=இரப்பு
யாதவன்=இடையன்
யாத்திரை=வழிச்செலவு
யாத்திரை=வழிப் பயணம்
யாத்திரை=ஊர்ப்பயணம்
யுகம்=ஊழி
யுத்தகளம்=போர்முனை
யுத்தகளம்=அமர்க்களம்
யுத்தி=சூழ்ச்சி
யுத்தி=பொருந்துமாறு
யுக்தி=சூழ்ச்சி
யுக்தி=பொருந்துமாறு
யூகம்=நுண்ணறிவு
யூகம்=சூழ்ச்சி
யூகம்=கருங்குரங்கு
யோகக்ஷேமம்=நலச்செய்தி
யோகம்=தவநிலை
யோகம்=ஒன்றுதல்
யோகம்=மனவொருக்கம்
யோகம்=நல்வினை
யோக்கியம்=தகுதி
யோக்கியதை=தகுதி
யோசனை=ஓர்வு
யோசனை=ஆராய்ச்சி
யோசனை=சூழ்ச்சி
ரசம்=சுவை
ரசா=விடுமுறை
ரசா=ஓய்வு
ரஜா=விடுமுறை
ரஜா=ஓய்வு
ரசீது=பற்றுமுறி
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 75 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 106
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333