வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
ரஸ்தா=பெரிய தெரு
ரஸ்தா=பாட்டை
ரணம்=போர்
ரணம்=புண்
ருசுப்படுத்தல்=மெய்ப்பித்தல்
ருதுமங்களஸ்நானம்=பூப்பு நீராட்டு
ரூபம்=வடிவு
ரூபம்=உருவம்
வகித்தல்=பொறுத்தல்
வகித்தல்=பூணல்
வகித்தல்=ஏற்றல்
வக்கிரம்=வளைவு
வசநம்=உரைநடை
வசந்தம்=தென்றற்காற்று
வசந்தம்=மணம்
வசித்தல்=உறைதல்
வசித்தல்=வாழ்தல்
வசியம்=கவர்ச்சி
வசீகரம்=கவர்ச்சி
வச்சிரம்=உறுதியானது
வஸ்திரம்=ஆடை
வஸ்திரம்=துணி
வஸ்திரம்=கூறை
வஸ்து=பொருள்
வண்ணம்=நிறம்
வண்ணம்=எழில்
வண்ணம்=அழகு
வர்ணம்=நிறம்
வர்ணம்=எழில்
வர்ணம்=அழகு
வதநம்=முகம்
வதந்தி=பேச்சு
வதந்தி=பலரறிசொல்
வதுவை=மணம்
வதுவை=மணப்பெண்
வதூ=பெண்
வநபோசனம்=சோலையுணா
வநம்=காடு
வநம்=தோப்பு
வநவாசம்=காடுறை வாழ்க்கை
வந்தனம்=வணக்கம்
வந்தனம்=வழிபாடு
வந்தனோபசாரம்=வணக்கவுரை
வமிசம்=கால்வழி
வமிசம்=பரம்பரை
வமிசம்=தலைமுறை
வம்சம்=கால்வழி
வம்சம்=பரம்பரை
வம்சம்=தலைமுறை
வயசு=ஆண்டு
வயசு=அகவை
வயது=ஆண்டு
வயது=அகவை
வயம்=அதுவாதல்
வயம்=வழி
வயிரம்=கூர்மை
வயிரம்=ஒளிமணிக்கல்
வயிரம்=காழ்ப்பு
வயோதிகம்=முதுமை
வரம்=பேறு
வரம்=மேன்மை
வரம்=அருள்
வருக்கம்=இனம்
வருக்கம்=வகுப்பு
வருக்கம்=ஒழுங்கு
வர்க்கம்=இனம்
வர்க்கம்=வகுப்பு
வர்க்கம்=ஒழுங்கு
வருடம்=ஆண்டு
வருணம்=நிறம்
வருணம்=குலம்
வருணனை=ஒப்பனை
வர்த்தமானம்=செய்தி
வல்லபம்=வலிமை
வல்லபம்=ஆற்றல்
வல்லபம்=திறம்
வாகனம்=ஊர்தி
வாகனம்=அணிகம்
வாக்கியம்=சொற்றொடர்
வாக்கு=வாயுரை
வாக்கு=சொல்
வாக்கு=மொழி
வாக்குத்தத்தம்=உறுதிமொழி
வாக்குமூலம்=உறுதிச்சொல்
வாசகம்=சொல்
வாசம்=மணம்
வாசம்=இருப்பு
வாசனை=மணம்
வாஞ்சை=விருப்பம்
வாஞ்சை=அவா
வாதம்=காற்று
வாதம்=குளிர்ச்சி
வாதம்=காற்றுப்பிடிப்பு
வாதம்=வழக்கு
வாதனை=துன்பம்
வாதனை=வருத்தம்
வாதித்தல்=வழக்கிடுதல்
வாத்சல்யம்=அன்பு
வாத்சல்யம்=விருப்பம்
வாத்தியம்=இசைக்கருவி
வாநரம்=குரங்கு
வாந்தி=வாயாலெடுப்பு
வாந்தி=கக்கல்
வாந்தி பேதி=கக்கற் கழிச்சல்
வாமம்=அழகு
வாமம்=இடப்பக்கம்
வாயு=கால்
வாயு=காற்று
வாரம்=கிழமை
வாரம்=அன்பு
வாராவதி=பாலம்
வார்த்தை=சொல்
வாலிபம்=இளமை
விகடன்=பகடி
விகடன்=வேடிக்கை
விகற்பம்=வேறுபாடு
விகாரம்=வேறுபாடு
விகாரம்=அழகின்மை
விகிதம்=நேயம்
விகிதம்=நட்பு
விகிதம்=விழுக்காடு
விக்கிரமம்=உருவம்
விக்கிரமம்=பருப்பொருளுரு
விக்கிநம்=இடையூறு
விக்கிநம்=தீங்கு
விஜயம்=வெற்றி
விஜயம்=எழுந்தருளல்
விசாரணை=ஆராய்ச்சி
விசாரணை=கேள்வி
விசாரம்=கவலை
விசாரம்=எண்ணம்
விசாலம்=விரிவு
விசாலம்=அகலம்
விசாலம்=பெருக்கம்
விஸ்தீரணம்=விரிவு
விஸ்தீரணம்=அகலம்
விஸ்தீரணம்=பெருக்கம்
விசித்திரம்=வியப்பு
விசித்திரம்=புதுமை
விசுவாசம்=நம்பிக்கை
விசுவாசம்=உண்மை
விசேடம்=மேன்மை
விசேடம்=சிறப்பு
விச்சை=அறிவு
வித்தை=அறிவு
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 80 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 115
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333