சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 234
உக்காக்கம் உத்துவாகம் உமிழ்தல் உலோபன்
உக்காரி உதக்கு உமேசன் உலோபி
உக்கிரன் உதகவன் உமை உவகை
உக்கிருட்டம் உதணம் உமைகரநதி உவச்சர்
உககனல் உதயகாலம் உயர்குலம் உவணகேதனன்
உகவை உதவி உயர்ச்சி உவணன்
உகளம் உதாரணம் உயர்த்துதல் உவணி
உகளித்தல் உதாரத்துவம் உயர்திணை உவத்தல்
உகிர் உதாரன் உயர்நிலத்தோர் உவதை
உகுணம் உதிட்டிரன் உயர்நிலை உவப்பு
உகைதல் உதிதம் உயர்வு உவமிக்கப்படுபொருள்
உச்சலம் உதிரம் உயல் உவமேயம்
உச்சற்கம் உதிரன் உயவர் உவமை
உச்சாசனம் உதீசி உயவல் உவமையின்மை
உச்சிக்குடுமி உதைத்தல் உயாவல் உவராகம்
உச்சிச்சிக்கம் உந்தி உயிர்வாழ்தல் உவளல்
உச்சிட்டங்கொடுத்தல் உந்திபூத்தோன் உரகாரி உவளித்தல்
உச்சிட்டம் உந்தை உரந்தை உவாலம்பனம்
உச்சின்னம் உப்பமைப்போர் உரல் உழத்தியர்
உச்சைச்சிரவம் உப்பரிகை உராவல் உழவுகோல்
உசனன் உபக்கிரோசம் உரிமை உழிஞை
உசாவல் உபகசிதம் உரிவை உழுநர்
உசி உபகாசம் உரீகாரம் உள்கல்
உசிதன் உபகாரி உருக்கம் உள்ளங்கை
உசு உபகிருதம் உருக்கன் உள்ளமிகுதி
உட்கருவி உபகேசி உருக்குமம் உள்ளின்மாசு
உட்கு உபசதனம் உருகம் உள்ளுதல்
உட்பூசை உபசாரம் உருத்திரகணிகை உள்ளூர் ஏழை
உடம்பிடி உபசிருட்டம் உருத்திரன் உள்ளொழுக்கம்
உடம்பு உபஞ்ஞை உருத்திராணி உளி
உடல் உபத்தம் உருமு உளியம்
உடற்றழும்பு உபநிடதம் உருவமின்மை உளு
உடன் பிறந்தான் உபபீடனம் உரூடம் உற்கண்டிதம்
உடன்படல் உபமலம் உரூடி உற்கணம்
உடன்பாட்டிற்கு மறுதலை உபமானப்பொருள் உரையாடல் உற்கிரமணம்
உடன்முழுவெலும்பு உபமிதி உரோகதி உற்கிருஷ்டம்
உடுக்கை உபயத்தம் உரோதம் உற்குரோசம்
உடுநீர் உபரசம் உரோபணம் உற்பத்தி
உடுப்பகை உபரசன் உரோமப்பொடிப்பு உற்பதனம்
உடுபதம் உபரட்சணன் உரோமம் உற்பாதம்
உடுபம் உபரதி உரோமாஞ்சிதம் உற்பிராசனம்
உடும்பு உபராசன் உரோருகம் உற்றபண்புரைப்போர்
உடுவின்வேந்தன் உபராவம் உல்லகசனம் உற்றார்
உடுவை உபலிங்கம் உல்லரி உறக்கம்
உடைகுளம் உபலேபம் உல்லியம் உறவோர்
உடைத்தல் உபவீதம் உல்லியர் உறுக்கல்
உண்கலம் உபாசயம் உல்லோசம் உறுகணாளன்
உண்டல் உபாசிதம் உல்லோலம் உறுதிச்சொல்
உண்ணாமை உபாசிரயம் உலக்கை உறுப்படக்கி
உணக்கம் உபாஞ்சனம் உலகம் உறுவர்
உணைதல் உபாத்தியாயன் உலகமுண்டோன் உறைகாரர்
உத்தமபாத்திரம் உபாதி உலங்கு உறைத்தல்
உத்தமாங்கம் உபாதியின்மை உலண்டம் உன்மந்தம்
உத்தரட்டாதி உபேந்திரன் உலாவல் உன்றந்தை
உத்தரதிசை உமணர் உலூகலம் உன்னம்
உத்தரம் உமாகட்கம் உலூதை உன்னயம்
உத்தராசங்கம் உமாகுரு உலோகக்கட்டி உன்னலர்
உத்தரீகம் உமாதம் உலோசனம் உன்னாமம்
உத்திட்டம் உமாபதி

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333